divendres, 27 de setembre de 2013

NUEVOS ENLACES INTERESANTES

Hem inclòs en este blog dos enllaços que ens pareixen interessants:

U d'ells especialment per als alumnes que comencen a plantejar-se quins estudis volen fer desprès del Batxiller. Es una ajuda per a trobar la seua vocació i allò que s'els pot donar bé.

http://www.mi-carrera.com

L'altre es una web en tot tipus d'informaciò educativa, articles d'interès i material educatiu.
Esperem siguen del vostre interès.


http://www.todoeducativo.com

dilluns, 23 de setembre de 2013

RECOGIDA LIBROS


Mañana a partir de las 8, estará en el despacho del AMPA la representante de la empresa Novotext, para repartir los libros que faltaban.

divendres, 20 de setembre de 2013

AJUDES DE L'AJUNTAMENT PER A LA ADQUISICIÓ DE LLIBRESEL AYUNTAMIENTO HA PUBLICADO LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LIBROS.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES DEL 1 AL 18 DE OCTUBRE.

A CONTINUACIÓN TENEIS LAS BASES Y EL ENLACE CON LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO DONDE PODEIS ENCONTRAR LA SOLICITUD.Bases i convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2013/2014
L'Ajuntament de Dénia, amb el fet de garantir l'exercici del dret a l'educació dels estudiants del municipi i amb la voluntat de col·laborar amb les seues famílies en l'esforç econòmic que el començament de curs els ocasiona, destinarà una partida pressupostària a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs escolar 2013/2014.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Establir les bases que regularan la concessió d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2013/2014.
2. RÈGIM APLICABLE
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i tindran caràcter de subvenció, per la qual cosa es regiran per aquestes bases, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.
3. INFORMACIÓ SOBRE LES AJUDES
Qualsevol classe d’informació relacionada amb aquesta convocatòria es facilitarà en: • Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Dénia.
• Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Dénia.
• Pàgina web de l’Ajuntament de Dénia.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
• El termini de presentació de sol·licituds per a alumnes de Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, serà del dia 01 al 18 d’octubre de 2013, ambdós inclosos.
5. DESTINATARIS DE LES AJUDES
• Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells alumnes matriculats en qualsevol curs de Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, en els centres educatius públics o concertats de la ciutat de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, durant el curs escolar 2013/2014. Aquestes ajudes son incompatibles amb les concedides per al mateix concepte per la Generalitat Valenciana ó qualsevol altra entitat publica o privada.
• La renda de la unitat familiar en l’any 2012 no pot ser superior en cap cas a 4 vegades l’indicador personal de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any esmentat. (Valor anual de l’IPREM per a 2012: 7.455,14 euros). (Llei de pressuposts de l’Estat).
6. MODEL DE SOL·LICITUD
El model de sol·licitud es pot obtenir en les oficines d’Atenció al Públic, en la Regidoria d’Educació o mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament.
Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els filles o filles escolaritzats. En cas de procedir la concessió de l’ajuda, es realitzarà de manera individualitzada per a cadascun dels alumnes que puguen resultar beneficiaris.

7. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s’han de presentar per duplicat en les oficines d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Dénia o en el Departament d’Educació, els dos exemplars han de passar per registre d’entrada i se’n tornarà un segellat degudament al sol·licitant.

Els llocs i horaris de presentació de sol·licituds són els següents:
OFICINA DE LA CASA CONSISTORIAL: Plaça de la Constitució, 10
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dissabtes de 9 a 13 hores.
OFICINA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: carrer dels Germans Gavilà Ferrer, 1, 1r pis.
page1image27704 page1image27864  page1image28192 page1image28352 page1image28512 page1image28672 page1image28832 page1image28992De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

8. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA DE PRESENTAR CONJUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD
Conjuntament amb la sol·licitud, s’ ha de mostrar i aportar fotocòpia dels documents següents:
• DNI, NIE o passaport de pare i mare o tutor/a.
• Document bancari
on consten les dades del compte i el titular, que ha de ser el sol·licitant. S’ha d’acreditar amb una fotocòpia de la llibreta del banc.
• Justificant de pagament amb validesa legal o eficàcia administrativa, del cost d’adquisició de llibres de text, és necessari que en el concepte aparega el nom del xiquet o xiqueta per a qui es sol·licita la subvenció, i per als estudis de Segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria 2013/14.
• Llibre de família.
En cas que els membres de la unitat familiar que figuren en la sol·licitud no siguen els mateixos que els que consten en la documentació esmentada, cal justificar documentalment la diferència (sentència de separació, divorci, etc.)
En cas de famílies estrangeres que no disposen d’aquest document, cal aportar la documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i la data de naixement (partides de naixement, volant d’empadronament...)
• Annex II d’autorització de sol·licitud de dades a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat o menors que obtinguen ingressos. Si algun dels membres computables per al càlcul de la renda no haguera generat ingressos amb retenció de l’IRPF en 2012, la situació econòmica ha d’acreditar-se amb el certificat de vida laboral i certificat d’ingressos econòmics o nòmines expedit per l’empresa ocupadora corresponent a l’any 2012. Per als sol·licitants que no residien a Espanya l’any 2012 o que no realitzaren cap activitat econòmica, cal aportar certificat de vida laboral i certificat d’ingressos o nòmines corresponents a l’any 2013.
• En cas de discapacitat, certificat que acredite un grau igual o superior al 33% del membre de la unitat familiar afectat.
• En cas de família nombrosa. Certificat que ho acredite.
Pare, mare o tutor desempleats, certificat del SERVEF degudament diligenciada del pare o de la mare o tutors legals, amb una antiguitat de 6 mesos anterior a la data de la sol·licitud.
Les sol·licituds han d’estar signades pels representants legals de la unitat familiar: pare, mare, tutor o tutora, que tinguen la consideració de sol·licitants. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’Ajuntament de Dénia perquè, en nom del sol·licitant, realitze les gestions necessàries per a la tramitació de les ajudes.
A més a més, s’autoritza la comprovació de la concessió o denegació de les “ajudes de llibres de text i material didàctic” de la Comunitat Valenciana, mitjançant el DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
La presentació de la sol·licitud implica la declaració responsable per part del sol·licitant de no estar incurs en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei general de subvencions.
La informació facilitada s’incorporarà a la base de dades de l’Ajuntament de Dénia, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta entitat està sotmesa al compliment de l’obligació de secret en relació a les dades de caràcter personal i a l’obligació de tractar-les amb confidencialitat.
En tot moment, el sol·licitant pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a determinar la renda de la unitat familiar, se’n consideren membres:
• Els cònjuges no separats legalment, els fills menors de 25 anys, amb excepció dels que amb el consentiment dels pares visquen independents i els fills majors d’edat incapacitats, subjectes a la pàtria potestat que conviuen en el domicili familiar.
page2image32200 page2image32360 page2image32688 page2image32848
• En cas de separació legal, o sense vincle matrimonial, la unitat familiar està formada pel pare o mare i tots els fills que conviuen amb un o l’altre i que complisquen els requisits anteriors.
• La renda familiar es el resultat de sumar les de tots els membres que formen la unitat familiar, que es calcula sumant les quantitats de la casella 455 (base imposable general) de les declaracions de l’IRPF de l’any 2012, més l’import de la casella 465 (BI de l’estalvi).


Per a la concessió de les ajudes es tindran en compte els criteris següents:
La resta de punts es concedeixen de la manera següent:
10. IMPORT DE LES AJUDES
El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat de les ajudes és d’un màxim de 65.800’00 €.
D’acord amb les sol·licituds presentades i dels punts obtinguts es determinarà l’import de les ajudes segons el barem següent:
• Renda de la unitat familiar fins a 1 vegada l’IPREM: 7.445,14 €
page3image11536 page3image11856
5 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 1,5 vegades l’IPREM: 11.182,71 €
page3image14784 page3image15104
4,5 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 2 vegades l’IPREM: 14.910,28 €
page3image17768 page3image18088
4 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 2,5 vegades l’IPREM: 18.637,85 €
page3image20752 page3image21072
3,5 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 3 vegades l’IPREM: 22.365,42 €
page3image23736 page3image24056
3 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 3,5 vegades l’IPREM: 26.092,99 €
page3image26720 page3image27040
2,5 punts
• Renda de la unitat familiar fins a 4 vegades l’IPREM: 29.820,56 €
page3image30328 page3image30648
2 punts
page3image31616 page3image31936
• Por discapacitat d’algun membre de la unitat familiar:
page3image34328 page3image34648
1 punt
• Família nombrosa:
page3image37176 page3image37496
1 punt
• Pare o mare o tutor desempleats
1 punt
• Ambdós pares o tutors desempleats
2 punts
 page3image45448
Amb4puntsomés:
Entre 2,5 i 3,5 punts:
Menoroiguala2punts:
100%
80 %
60%
Segon cicle d’educació infantil:
page3image49808
50 €
Educació primària i secundària:
page3image53320
66 €
page3image54608
Segon cicle d’educació infantil:
page3image57088
40 €
Educació primària i secundària:
page3image60600
52,80 €
page3image61888
Segon cicle d’Educació Infantil:
30 €
Educació primària i secundària:
39,60 €
page3image68848 page3image69168
Si el crèdit pressupostari disponible no cobreix la totalitat de les ajudes sol·licitades, es concediran segons els punts obtinguts fins a l’esgotament dels fons.
11. LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS
A la vista de la documentació aportada i dels criteris de baremació fixats, es procedirà a la valoració de les sol·licituds. Les dades obtingudes s’enviaran a la Comissió de Valoració, formada pel tècnic d’Educació i dos tècnics de la Regidoria d’Hisenda.
Aquesta avaluació, amb especificació de l’import de les ajudes i exclusions, es presentarà al regidor d’Educació que ho elevarà a la Junta de Govern Local per a l’aprovació inicial i es procedirà a la publicació a efectes de reclamacions.
La llista provisional d’admesos i exclosos s’exposarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la Regidoria d’Educació.
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’exposició de la llista provisional, les reclamacions acompanyades de la documentació que consideren convenient.
Les reclamacions es lliuraran en els llocs i horaris de presentació de les sol·licitud ja indicats.
12. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La Comissió de Valoració emetrà informe en relació a la concessió definitiva de les ajudes. A la vista de l’informe elaborat, el regidor d’Educació proposarà a la Junta de Govern Local l’aprovació definitiva de les ajudes.
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de l’ajuda concedida s’exposarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la Regidoria d’Educació. Així mateix constaran les sol·licituds denegades i la causa que ha motivat la no obtenció de la mateixa.
Contra la resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
13. PAGAMENT DE LES AJUDES
El pagament de les ajudes a cada sol·licitant es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que s’indique en el document entregat amb la sol·licitud de l’ajuda.
14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
La concessió de l’ajuda comporta les obligacions següents per als alumnes:
• Matricular-se en el curs acadèmic que corresponga i assistir a les activitats lectives.
• Destinar íntegrament l’import de l’ajuda a l’adquisició de llibres i la resta de material didàctic del curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat l’ajuda.
• Cooperar amb l’Administració municipal en les activitats d’inspecció i verificació que es duga a terme, amb vista a assegurar la destinació final de l’ajuda. Amb la finalitat de cooperar amb la possible inspecció, cal que els sol·licitants conserven els documents, factures i altres, que justifiquen la realització de la despesa.
• Cal que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions fiscals amb l’hisenda local.

Dénia, 10 de setembre de 2013 Josefa Sivera Blanquer Regidora delegada d’Educació.
page4image19240  page4image19568 page4image19728


http://www.denia.es/adjuntos/educacio/solicitud_ajudes_llibres.pdf


http://www.denia.es/va/informacio/educacio/index.aspx#ajudes

dimecres, 18 de setembre de 2013

GRACIAS

Muchas gracias a todos los que habéis aportado libros para que otros alumnos pudieran beneficiarse.

 Ha sido un placer poder darlos en vuestro nombre y ver que algunas personas han podido ahorrarse ese gasto en momentos tan difíciles como estos. 

Siguen quedando en el despacho del AMPA bastantes ejemplares, especialmente de 1º y en valenciano. Si alguno de vosotros no se ha podido pasar, podéis contactar con nosotros diciendo los que necesitáis o preguntar en el instituto por el jefe de estudios, Alberto.

Por último recordaos a los que os habéis llevado alguno, que pidáis a vuestros hijos que los cuiden para que el próximo curso los pueda aprovechar alguien más.

JUNTA DIRECTIVA AMPA

dimarts, 17 de setembre de 2013

RECOGIDA DE LIBROS DE NOVOTEXT

El viernes de 8 a 14 horas estará en el instituto la representante de Novotext para repartir los libros que faltaban. 

Queda todavía alguna persona que no ha recogido su lote. Aprovechad ese día porque ella es la persona que puede entregarlos.


divendres, 13 de setembre de 2013

ENTREGA LIBROS Y OTROS ASUNTOS


BANCO DE LIBROS.-Cómo ya os hemos informado anteriormente, el miércoles 18 estaremos en el despacho del AMPA para que podáis pasar a recoger libros del banco.

Para dar prioridad a los que han aportado alguno, se les dará por la mañana de 9 a 13,30 y por la tarde de 16,30 a 19 al resto.

DEVOLUCIONES.- Por otro lado, hay algunos que han pagado 20 euros de cuota de AMPA, cuando este año era 15 euros. Así como 1,12 de seguro escolar obligatorio sin ser de 3º o 4º. Los que estéis en esta situación  podéis pasaros también el miércoles y se os devolverá.

EMAIL.- El AMPA comunica cualquier noticia de interés a los socios además de por el blog, facebook y email. Nos faltan los emails de muchos de vosotros. Si no estáis recibiendo información vía email, podéis mandarnos un correo a la siguiente dirección, y de esta forma podréis recibir información directa.
           
             ampaies3.denia@gmail.com


dijous, 12 de setembre de 2013

HORARIO ENTRADA LUNES 16


ES COMUNICA A TOTS ELS NOSTRES ALUMNES QUE LA PRESENTACIÓ DEL CURS 2013/2014 ES REALITZARÀ EL DILLUNS 16 A LES SEGÜENTS HORES PER NIVELLS:

NIVELLS
HORA
4t ESO
9’00
3r ESO
9’30
1r i 2n PQPI
10’00
2n ESO
10’30
1r ESO
11’00

LA DURACIÓ DELS ACTES DE PRESENTACIÓ SERÀ D’UNA HORA APROXIMADAMENT

EL DIMARTS 17 COMENÇARAN LES CLASSES AMB NORMALITAT, DES DE LES 8’00 DEL MATÍ


Donat que l'Institut no pot accedir a la web, preguem doneu la màxima difusió

dilluns, 9 de setembre de 2013

BANCO DE LIBROS

Os recordamos que se va a organizar un banco de libros en el instituto. Es muy importante que todos colaboremos en la medida que podamos, este curso pueden haber alumn@s que  van a tener difícil el comienzo del curso por no tener libros.

Por ello, se están recogiendo libros usados en secretaría del nuevo centro, y el MIERCOLES 18, estaremos en el despacho del AMPA, mañanas de 9 a 13,30 y tarde de 16 a 19 horas, para repartir los que nos van llegando.

dimecres, 4 de setembre de 2013

RECLAMACIÓN AYUDAS LIBROS TEXTOS CURSOS 2011-12


Aquí os presentamos un escrito de FAPA sobre la forma de reclamar las ayudas de libros pendientes. El 26 de junio publicamos el modelo de reclamación para  el curso 2012-13. A continuación tenéis el modelo para curso 2011-12 y la forma y lugar dónde presentarlo.
Los socios de los que tenemos correo electrónico recibirán el impreso adjunto, vía email.  Si alguno no recibe correos , os podéis dirigir al correo del AMPA y os lo enviaremos.
Correo: ampaies3.denia@gmail.com
ESCRITO DE LA FAPA:

Os informamos que hemos realizado un escrito para reclamar el pago de las becas de los libros tanto del curso 2011/2012 como de 2012/2013 el escrito (2 originales una para registrar y otro para que se lo queden los padres de resguardo). Tienen que rellenarlo  los padres por cada niño que tengan sin cobrar la beca y luego lo tienen que registrar en el Prop, ventanilla única del Ayuntamiento o secretaria del centro. Os recordamos que la beca de los libros caducan a los 4 años, por lo que, antes de que pase ese tiempo hay que solicitar el pago de nuevo para que no caduque.
Saludos. FAPA ENRIC VALOR.


.........................., provisto con DNI ..............................................., madre/padre del alumno,.......................... con domicilio en (calle, núm, CP, localidad), como mejor proceda
EXPONE:


PRIMERO.- Por Orden 34/2011, de 18 de mayo, de la Conselleria de Educación, se determina el crédito destinado a financiar las ayudas para la adquisición de libros de texto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y se establece el programa para la gratuidad progresiva de los libros de texto del alumnado de la Educación Primaria, por medio del bonolibro, ambos escolarizados en un centro público o en un centro privado concertado en la Comunidad Valenciana para el curso 2011/2012. Estas ayudas se encuentran reguladas en la Orden 93/2010, de 14 de diciembre de 2010, de la Consellería de Educación (DOCV núm. 6428, de 30 de Diciembre).


SEGUNDO.- Que según publicación en el tablón de anuncios del centro educativo ..................mi hijo/a es beneficiario de la ayuda por valor de 105 euros.
TERCERO.- Que los libros de texto fueron adquiridos en octubre realizando el correspondiente pago para que el alumno pudiera disponer del material conveniente para el curso 2011/2012 ,ya finalizado.
CUARTO.- A fecha de hoy aun no ha sido ingresado el importe correspondiente a la mencionada ayuda.
Por lo expuesto,
SOLICITA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN que proceda A REALIZAR EL INGRESO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A DICHA AYUDA , evitando con ello posteriores actuaciones, dado el incumplimiento tácito de dicha resolución
En …….., a ……..de 2013


Fdo.................................................


CONSELLERIA DE EDUCACIÓN:
DIRECCION TERRITORIAL DE ALICANTE
C/Carratalá Nº 47- 03007 AlicanteBANCO DE LIBROS

Del Instituto nos informan que ya se puede gestionar allí el banco de libros.

Los que tengáis libros para dar, podéis ir dejándolos en Secretaria del Instituto, en horario de mañanas. Cómo el año pasado, las personas que dejen libros tendrán preferencia para este curso o el siguiente para conseguirlos.

Próximamente informaremos de la fecha en la que se podrán ir a recoger.

PRECIOS DE LOS LIBROS

Para los que todavía no habéis recogido los libros, os informamos que los precios están entre 136 y 180 los de 1º hasta 225, dependiendo de las optativas. Hay que pagarlo en efectivo.

Respecto a rumores que han circulado sobre los precios, efectivamente no hay diferencia de precio prácticamente respecto a las librerías, y en algunos casos pueden ser 2 euros más o menos. Entendemos que podría ser porque los comercios han reducido los precios al ver que las AMPAs estaban gestionando la venta de libros.

En cualquier caso, si alguno de vosotros no está conforme, la empresa está dispuesta a devolver el dinero de la reserva.

dimarts, 3 de setembre de 2013

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aquí tenéis el enlace  de la  información sobre las becas de estudio del Ministerio de Educación para:
  • Primer y segundo cursos de Bachillerato
  • Formación Profesional de grado medio y de grado superior
  • Enseñanzas artísticas profesionales
  • Enseñanzas deportivas
  • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia
  • Enseñanzas artísticas superiores
  • Estudios religiosos superiores
  • Estudios militares superiores
  • Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados
  • Programas de cualificación profesional inicial